Årsmöte

Beatebergs jordlottsförening

i Skogås sedan 1978

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Torsdag den 30 mars 2017 kl 18:00

Plats: Föreningscenter i Skogås centrum på övre plan

 

Dagordning

 

1.Mötets öppnande

2.Fråga om kallelse utgått enl stadgarna

3.Godkännande av dagordningen

4.Val av mötesordförande

5.Val av mötessekreterare

6.Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

7.Föredragning av verksamhetsberättelsen

8.Föredragning av räkenskapssammandraget

9.Föredragning av revisionsberättelsen

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan 2017

12.Fastställande av budget 2017

13.Fastställande av medlemsavgiften 2018

14.Val av 2 st ledamöter av en tid av 2 år

16.Val av styrelseersättare en tid på 1 år

17.Val av 2 revisorer samt 1 ersättare för en tid av 1 år

18.Val av 3 st i en valberedning för en tid av 1 år

19.Övriga anmälda ärenden

20.Övriga frågor

21.Avslutning

 

 

 

VIKTIGT!! Vill du säga upp lotten - ring 070 749 53 54