Föreningen

Här kan du läsa en kort historik om föreningen och längre ner på sidan finner du våra stadgar

Lite historik...


1977 uppkom idén till vår förening under arbetet med "Miljöprojekt Västra Skogås" och en arbetsgrupp inom projektet fick i uppdrag att ta fram ett förslag .


1978 på våren bildades en interimstyrelse som skickade ut förfrågan till samtliga hushåll i Skogås om intresse fanns för en odlingslott. Den 31maj samma år hölls det första föreningsmötet där en styrelse valdes och under våren iordningställde Huddinge kommun området genom dränering, jordbearbetning och utstakning av de c:a 240 odlingslotterna. Den 10 juni  var det dags för medlemmarna att ta det första spadtaget.


 

ALLMÄN INFORMATION:


MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN


1. Under odlingssäsongen:


A. Allmän information och meddelanden sätts upp på anslagstavlorna

B. Meddelanden till enskild medlem lämnas direkt genom telefon eller brev.

C. Större utskick bäres ut av styrelsen.


2. Under icke odlingssäsong:


A. Utskick av allmän information, meddelanden och kallelser bäres ut av styrelsen

B. Meddelanden till enskild medlem lämnas genom telefon eller brev.


Då det av ovanstående framgår att större utskick bäres ut av styrelsen är det mycket viktigt

att du vid ändrad adress , omgående meddelar detta till styrelsen.


Eftersom telefonkontakten är det enklaste och billigaste sättet att kontakta dej är det mycket viktigt att du meddelar ändrat telefonnummer även hemligt nummer.

Då du lämnat hemligt telefonnummer till föreningen så har endast styrelsen tillgång till detta och styrelsen förbinder sig att inte lämna ut numret till någon annan person, förening , myndighet etc.


MEDDELANDEN TILL STYRELSEN


Kan ske genom :


A. Brevlådan på föreningsstugan (endast under odlingssäsongen)

B. Kontakta ordföranden per telefon 070-7495354 under övrig tid


BEATEBERGS JORDLOTTSFÖRENING TEL 070-7495354 POSTGIRO 431 81 99-9


 


ANSLAGSTAVLORNA


Är huvudsakligen avsedda för föreningsmeddelanden.


Det är varje medlems skyldighet att hålla sig informerad om anslagstavlans innehåll.


För att medlem skall få sätta upp anslag på anslagstavlorna måste innehållet ha en klar anknytning till föreningens aktiviteter och ha godkänts av styrelsen


FRÅGOR


Har du frågor, förslag, önskemål etc. kontaktar du ordföranden eller annan styrelsemedlem.

Du kan också under, odlingssäsongen, lämna ett meddelanden i brevlådan på föreningsstugan.UTLÅNINGS REDSKAP


Spade, grep, kratta m m är den utrustning som du själv måsta skaffa.


I mån av tillgång, går det att få låna skottkärra och andra redskap tex såg, hammare och spett.


För att få låna, tar du kontakt med ordföranden eller någon annan person inom styrelsen.


 


NYCKEL TILL BOMMARNA OCH NORRA GRINDEN


Behöver du komma in med ett fordon i området , för lastning eller lossning, kontaktar du

någon i styrelsen som kan hjälpa till att låsa upp bom eller grind eller låna ut nyckel.


OBS!!!!!

Ingen parkering får ske inne i området utan endast på den iordningställda parkeringsplatsen.


Transport inom området får ej ske utan styrelsen godkännande.


NORRA INFARTEN


1985 fick vi efter flera förhandlingar med Vägverket, dispens för att iordningställa den norra infarten med en gånggrind och en större grind för fordon.

Dispens krävs eftersom det råder förbud för in/utfarter närmare än 200 m från korsning/rondell


Vi var tvungna att gå med på nedanstående villkor trots att vi där skulle önskat ha en liten parkering för medlemmarna i norra området.


Vägverkets villkor


1. Grinden skall alltid hållas låst och får endast öppnas för ovanstående tunga transporter.

2. Infarten får endast användas för tunga transporter som ej kunnat ske på annat sätt.

3. Ingen som helst parkering får ske innanför eller utanför grinden.

Ej heller får parkering ske på busshållplatsen, på eller i anslutning till G:a Nynäsvägen.

4. Föreningen ansvarar för att ovanstående villkor uppfylles.

5. Om föreningens/föreningens medlemmar bryter mot ovanstående villkor kommer Vägverket att omedelbart dra in dispensen och kräva en omedelbar och permanent stängning av både gång- och fordonsgrind.


VATTEN


Vattnet som kommer ur kranarna kommer från det kommunala vattenledningsnätet och är alltså drickbart.

Fyll alltid upp vattentunnan vid vattenposten när du vattnat färdigt.

Häng aldrig vattenkanna/hink på kranen vid fyllning eftersom kranen kan skadas och läckage kan uppstå Detta kan medföra kostnader för föreningen.

Det får ej förekomma någon grönsakssköljning eller rengöring av redskap i vattentunnorna.


Om det ej kommer vatten ur kranen då du vridit 1 varv , skall du stänga kranen eftersom vattnet då är avstängt.


 


VATTENLÄCKA/SKADA


Eftersom vattenledningen ligger mycket grunt och på vissa ställen mycket nära lottgränsen måste du iakttaga stor försiktighet då du sticker ner spade eller grep i jorden utanför lottgränsen.

Var speciellt försiktig i den tänkta linjen mellan 2 vattenposter.


Vid vattenläckage kontaktar du omedelbart ordföranden eller annan styrelsemedlem.


 


STADGAR


1.1 Föreningen, vilken är en idéell förening, har till ändamål att:


A. av Huddinge kommun arrendera c:a 50.000 m2 av fastigheten 1:8 i västra

Skogås i Huddinge kommun.

B. upplåta odlingslotter inom området till föreningens medlemmar.

C. ansvara för skötsel och förvaltning av området med därtill hörande gemensamma anläggningar.

D. främja trevnaden inom området.


2.1 Till medlem i föreningen kan antas myndig person som är bosatt i Huddinge kommun eller i angränsande kommuner.


2.2 Ansökan om inträde i föreningen skall göras och prövas i föreningens styrelse.


2.3 Normalt är endast 1 lott per hushåll vara tillåtet.

Odlingslottens normalstorlek är c:a 100 m2.

Medlem kan erhålla outnyttjad mark som tilläggsodling eller som utökning av den egna lotten, efter ansökan till styrelsen.


2.4 Under längre perioder med många lediga lotter kan medlem få tillgång till en s.k. extralott för vilken medlemmen betalar medlemsavgift. Uppstår kö för medlemskap är medlem skyldig att återlämna extralotten efter styrelsens uppmaning.


2.5 Medlemskapet träder i kraft fr.o.m. det datum då medlemmen skriver under teckningsförbindelsen och förbinder sig därmed att följa föreningens stadgar, ordnings- och odlingsföreskrifter samt gällande kommunala föreskrifter och eventuella trafikföreskrifter som gäller för området och angränsande mark.

Medlem som inte följer ovanstående stadgar och föreskrifter utesluts ur föreningen om inte rättelse sker efter tillsägelse.


2.6 Utträde ur föreningen skall anmälas till styrelsen Medlemmen förbinder sig att inte bortföra något från lotten efter överenskommet utträdesdatum.


3.1 Föreningen håller årsmöte under mars månad.

Kallelse till årsmötet skall vara medlem tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Styrelsen har fullgjort sin skyldighet om kallelsen sänts till medlemmens senast kända adress.


3.2 Det åligger varje medlem att omgående informera styrelsen om varje ändring som gäller adress och telefonnummer.


3.3 Beslut om ändring av dess stadgar skall fattas på årsmöte och träder i kraft först efter Huddinge kommuns godkännande.

För beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet.

Då mötet skall behandla stadgeändring skall denna punkt finnas på dagordningen och skall dessutom vara tydligt beskriven i bilaga till denna.


3.4 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.


3.5 Medlem äger rätt att låta annan myndig person i det egna hushållet företräda honom på årsmötet eller annat föreningsmöte.


3.6 Möte med föreningen skall därutöver hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorer eller minst 30 medlemmar skriftligen fodrar detta för att behandla särskild fråga. Kallelse till föreningsmöte skall av styrelsen anslås inom området senast 14 dagar före mötet. Till möte under annan tid än under odlingssäsongen kallas genom brev. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.


4.1 Årsmötet utser en valberedning som består av minst 3 personer och som har till uppgift att förbereda val av föreningens styrelse + revisorer.


4.2 Nominering från medlem skall vara styrelsen/valberedningen tillhanda senast den 1 februari.


5.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet för en tid av 2 år. Dessutom väljs 2 ersättare för en tid av 1 år. Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare 3 ledamöter


5.2 Styrelsen skall hålla ett konstituerande sammanträde senast 14 dagar efter årsmötet. Vid detta sammanträde skall firmatecknare utses och övriga uppdrag fördelas. Dessutom utses en arbetsgrupp för speciella uppgifter.


5.3 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöter är närvarande dock minst 3 st. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


5.4 Styrelsens uppgifter är att:


A. Företräda medlemmarna.

B. Inbetala arrendeavgiften till Huddinge kommun.

C. Sköta föreningens ekonomi.

D. Utdela odlingslotter till nya medlemmar och tillse att dessa lämnar teckningsförbindelse.

E. Övervaka att stadgar, odlings- och ordningsföreskrifter och övriga beslut följs.

F. Ansvara för underhållet av gemensamma anläggningar.


6.1 Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut I avgiften ingår dels arrende till kommunen och dels en summa som är avsedd för föreningens underhåll.


6.2 Inbetalning av medlemsavgiften skall ske årsvis.

Avi om avgiften skall utsändas av styrelsen före den sista mars samma år. Styrelsen har fullgjort sin skyldighet om avin sänds till medlemmens senast kända adress.


OBS ! AVGIFTEN SKALL BETALAS FÖRE UTGÅNGEN AV APRIL MÅNAD


6.3 Sker inte betalning av medlemsavgiften inom föreskriven tid, äger styrelsen rätt att uttaga en dröjsmålsavgift utgörande 20% av den aktuella medlemsavgiften eller utesluta medlemmen ur föreningen.


6.4 Om föreningen drabbas av oförutsedda utgifter äger styrelse rätt att uttaga en extra avgift om högst 20% av den aktuella medlemsavgiften.


6.5 Den som blir medlem efter den 1 augusti betalar en reducerad avgift motsvarande arrendet för lotten.


7.1 Medlem äger ej rätt att överlåta eller varaktigt upplåta sin lott till annan person utan styrelsens tillstånd


7.2 Avlider medlem, äger efterlevande maka/make , sammanboende eller barn förtur till dennes lott. Villkoren i § 2.1 måste dock vara uppfyllda

.

7.3 Då flera personer delar en odlingslott, skall en av dessa stå som innehavare. Dessutom skall medodlares namn, adress och telefonnummer anmälas till styrelsen. Den som står som innehavare är ansvarig för hela lottens skötsel samt att medodlare hålles informerade om de stadgar och föreskrifter som gäller. Vill innehavaren överlåta lotten till medodlare skall en ansökan lämnas till styrelsen. Styrelsen prövar varje enskilt fall.


7.4 Medlemskortet är man skyldig att visa upp vid kontroll.


8.1 Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger ej rätt att återfå, till föreningen, erlagda avgifter och äger ej rätt till andel i föreningens gemensamma tillgångar.


8.2 Medlem som uteslutits ur föreningen äger ej rätt att återinträda i föreningen utan särskild prövning av styrelsen.


9.1 Medlem skall efter bästa förmåga deltaga, i de arbetsuppgifter som beslutas av styrelsen, och som gäller vård och underhåll av området och gemensamma anläggningar. Medlem har rätt att skicka ett ombud om medlemmen själv ej kan närvara.


10.1 Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1- 31/12.


10.2 För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet 2

revisorer och 1 suppleant som samtliga väljs på 1 år.


11.1 Beslut om föreningens upplösning skall beslut fattas på på varandra följande föreningsmöten varav ett ordinarie årsmöte. På dessa möten skall fattas om hur ett eventuellt överskott skall fördelas. Av kallelsen skall det klart framgå att resp. möte skall behandla föreningens upplösning.


12.1 Styrelsen utfärdar odlings- och ordningsföreskrifter i samråd med Huddinge kommun.